Har jeg råd til hjælp hos gaeld.com?

Honorarfastsættelsen skal ske under hensyn til arbejdets omfang og beskaffenhed samt med det forbundne ansvar og det under omstændighederne opnåede resultat! Salæret har som udgangspunkt grundlag i timeforbruget og hertil tilhørende løsningshonorar.
 
En løsning via gaeld.com læner sig op ad gældssaneringsprincippet, hvor ved din skyld afstemmes og om nødvendigt reduceres afhængig af dine faktiske forhold og muligheder og begrænses til en klart defineret periode, hvor du betaler et månedligt beløb udregnet efter din betalingsevne uden yderligere rentetilskrivning.
I løsningsfasen stoppes alle betalinger til dine kreditorer og ved eventuel lønindeholdelse fra det offentlige forhandles den månedlige afvikling. At kreditorerne må acceptere dette, er en konsekvens af, at der netop tilbydes en tidsbestemt afvikling af en fikseret beløbsstørrelse.

Dette vil for de fleste betyde, at der bliver "luft" til at finansiere hjælpen.

LØSNINGERS MODELLER:
 
Timehonorar:
1.800 plus moms - opstart min. 3 timer forud.
Skattesager fra 2.165 plus moms - opstart min. 3 timer forud.

Kæresager honoreres som udgangspunkt, som ved akkorder, men aftales individuelt.


Dividende Løsninger:

Løsningshonoraret er indeholdt i husstandsbudgettet og vil derfor IKKE belaste din økonomi men være afstemt med løsningens forudsætninger. Som udgangspunkt 5% - 20% af dividende sum eller opnået reduktion af skylden, betales over 36 - 42 måneder.


Løsningshonorar ved akkorder:

Honorarfastansættelsen sker under hensyntagen til arbejdets omfang, sværhedsgrad og beskaffenhed samt med det forbundne ansvar og det under omstændighederne opnåede resultat. Som udgangspunkt 5% - 20% af det opnået resultat efter akkorden.
(Betales som et engangsbeløb).

Gældssaneringshonorar:

Individuel vurdering af honorar ud fra sagens indhold og sværhedsgrad men i øvrigt analogt med dividendeløsninger. (Betales inden indsendelse af ansøgning til skifteretten).

Løsnings- og gældsaneringshonorar indeholder vederlaget for den løsningsskabende kompetence samt at der ved indgåelse af aftale om et fast månedligt beløb også er inkluderet det forventede tidsforbrug, dvs. du og din familie er dækket ind for samtaler, møder, kreditor kontakt, etc. Herunder også møde i fogedret og skifteret (gældssaneringsløsninger) samt gennemgang af skifterettens medhjælpende advokats udarbejdelse af forslag til gældssaneringen. ( Betales inden indsendelse af ansøgning til skifteretten ) .
I forbindelse med abonnement aftaler, refunderes månedlige indbetalinger ikke, hvis det aftalte forløb ophører, fx ved manglende overholdelse af månedlige indbetalinger uden aftale, eller hvis forudsætningen for det aftalte forløb ændres.
Der bliver ikke ajourført tidsjournaler i aftaleperioden og du bliver ikke opkrævet yderligere end det aftalte månedlige beløb. Det månedlige beløb vil som udgangspunkt ikke belaste din økonomi, da det vil være indeholdt som fast udgift i husstandsbudgettet.

Såfremt vi skal møde i fogedret eller anden ret, må der påregnes et evt. kørselstillæg.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi yder "Pro Bono" (gratis vejledning)hver sidste torsdag i måneden, det er nødvendigt at forudbestille tid og endnu mere vigtigt at melde afbud i god tid, af hensyn til den begrænsede tid og den store efterspørgsel.


 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®