Offentlig gæld

Det er ikke særlig smart, at lade sit privatforbrug finansiere af det offentlige!

Glem alt om, hvad der tidligere har kunnet lade sig gøre, når du med bange anelser vandrede til det årlige møde med kommunens inkassokontor - i dag erstattet af gældsstyrelsen. 

Hvis din skyld til det offentlige er af en sådan størrelse, at du ikke kan afdrage de årlige tilskrevne renter, gebyrer og afgifter end ikke, hvis du tvinges til at realisere alt, hvad du ejer, vil din økonomiske virkelighed se ud på følgende måde:

Du vil maksimalt kunne råde over 225 kr. om dagen (6990 kr./måned (januar 2023) til at dække alle dine personlige udgifter (leveomkostninger).
 • Du vil være tvunget til at opretholde denne beskedne levefod til du dør.
 • Du kan intet eje.
 • Du er registreret i RKI eller Debitorregistret og kan kun handle kontant.
 • Du kan når som helst blive tilsagt til møde hos gældsstyrelsen eller få besøg af pantefogeden derhjemme (udgåendende fogedforretning).
”Det offentlige ta’ selv-bord”

Det offentlige har den klare opfattelse, at din skyld i overvejende grad er selvforskyldt, og at du uretmæssigt har benyttet det offentlige som en form for kassekredit. Vel at mærke en kassekredit, hvor det offentlige ingen mulighed har haft for at foretage en kreditvurdering eller fastsætte ”lånets” størrelse.

Holdningen er derfor, at alt hvad du tjener over et beløb på ca. 6.990 kr. efter skat (225 kr. om dagen) og accepterede udgifter, skal tilbagebetales til det offentlige hver måned. Midlet hertil er en række lovbestemte inddrivelsesværktøjer, som får enhver anden kreditor til at blegne af misundelse. Udgangspunktet for en tilbagebetalingsaftale med det offentlige er derfor, på forhånd støvsuget for forståelse for så vidt angår afvikling af hovedparten af dine andre gældsposter.

Set fra det offentliges side er der heller ingen grund til at ”forære” din gældspost til dig i form af eftergivelse, akkord eller lignende, hvorfor skulle det offentlige det, når du år efter år er tvunget til at give op til 60% af din nettoindkomst på afviklingens dystre alter. Hertil kommer det offentliges mulighed for ekstragevinster i form af tilskrevne renter, gebyrer og afgifter samt udlæg i enhver nyanskaffelse.

Nyttige links:

Det offentliges viden om dig

Når du har fået en tilsigelse fra gældsstyrelsen vil inkassomedarbejderen eller pantefogeden forberede sig til mødet og har adgang til en lang række af oplysninger om dig, hvor her kan nævnes:

Folkeregisteret, der normalt indeholder tilstrækkelige oplysninger om skyldnerens familiemæssige forhold, eksempelvis, hvor mange der er tilmeldt på adressen

Personlige skattepapirer - tidligere kaldt kontrolbilag R 75 (dem kan du selv finde på www.skat.dk TastSelv i din personlige skattemappe), indeholder oplysninger for det enkelte kalenderår om:
 1. A-indkomst, dog ikke oplysning om skattefri godtgørelser - angiver befordringsfradrag
 2. B-indkomst, f.eks. foredrags- og forfatterhonorarer o.l.
 3. Dit indestående i pengeinstitutter
 4. Obligationer og aktier indskrevet i Værdipapircentralen
 5. Gæld til banker, realkreditinstitutioner m.v.
 6. Fast ejendom, der tilhører dig
 7. Om du har købt eller solgt bil oplyses via Centralregisteret for motorkøretøjer
En hurtig sammenligning af flere års kontrolbilag kan give oplysning om, du har betalt af eller oparbejdet gæld til anden side i de senere år.

FKO, Det fælleskommunale oplysnings- og kontrolsystem. Her kan der, hvis du er lønmodtager, ses aktuelle oplysninger om, hvorfra der udbetales A-indkomst til dig.

Tingbogen, hvis du selv ejer din bolig eller anden fast ejendom, kan der ses, hvor meget du skylder. Der kan hentes oplysninger om ejendomsforbehold, underpant eller om nogen af dine andre kreditorer i flæng har fået foretaget udlæg eller anden retsforfølgning.

Bilbogen, her hentes oplysninger, der vedrører din bil.

Personbogen, giver oplysninger om tinglyste løsørepantebreve og evt. ægtepagt.

EFI, (En fælles inddrivelse) i dag kaldet gældstyrelsen, indeholder oplysninger om hvilke offentlige myndigheder, du skylder penge til.

Centralregisteret for motorkøretøjer. Kommer du anstigende i en eller anden bil, kan en henvendelse til det stedlige motorkontor med angivelse af registreringsnummer, give oplysning om, hvem bilen tilhører.

Selvangivelsen, Skattevæsenets viden om dig er også baseret på din selvangivelse. Denne består for de fleste stort set kun af nogle få tal, som dels er lovbestemt indberettede f.eks. renter af bankgæld, og dels tal du selv oplyser. Hvis du er lønmodtager eller får overførselsindkomst vil tallene, der fremgår af (Personlige skattepapirer - kontrolbilag R 75, være fuld tilstrækkelig information. Er du selvstændig ligger der naturligvis et regnskab til grund for disse "få tal”, og inkassomedarbejderen/pantefogeden vil kunne få mange interessante oplysninger via selvangivelsens medfølgende regnskab.

Renter, gebyrer og afgifter

Hvis du betaler opkrævninger fra det offentlige til tiden, slipper du for rykkergebyrer, rentetilskrivninger og i værste fald tvangsinddrivelse. Får du en rykker, har du stadig mulighed for at indgå en frivillig betalingsaftale.

Renter:

Skatterestancer tilskrives 0,8% (januar 2007) i rente per måned fra forfaldsdatoen (nye regler år 2023)) nedsat til 0,4%- også selv om der er etableret en betalingsordning. Din restskat er endvidere forlods tillagt 8%. Ingen af disse renteudgifter er fradragsberettigede. Der er alt i alt tale om et renteniveau, der får kontokortordningerne til at ligne almisser, når der tages hensyn til, at renter på kontokort er fradragsberettigede.
 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®